7 mei 2015

Zorginspectie publiceert ziekenhuisverslagen

 

In de loop van 2015 bezoekt Zorginspectie alle Vlaamse algemene ziekenhuizen. De verslagen van deze ziekenhuisinspecties zijn vanaf nu online te vinden op de website van Zorginspectie

Momenteel staan 18 verslagen van 14 ziekenhuizen online. Maandelijks zullen de verslagen van de recentste inspecties worden toegevoegd. De overheid maakt zo werk van meer transparantie en informeert over haar eigen werking en over vaststellingen tijdens inspecties. 

Tijdens de vorige inspectieronde stimuleerde de overheid de ziekenhuizen reeds om het inspectieverslag op de eigen ziekenhuiswebsite te publiceren. Meer dan de helft van de 56 geïnspecteerde ziekenhuizen gaf hier gevolg aan: sommigen publiceerden het verslag integraal, anderen gaven duiding over de inspecties of over hoe ze knelpunten wegwerkten. Een logische volgende stap is nu dat de overheid deze verslagen zelf aanbiedt.

“De Vlaamse ziekenhuizen hebben inzake openbaarheid op korte tijd belangrijke vooruitgang geboekt ”, zegt de Vlaamse minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen. “Voor de patiënt is het belangrijk dat ziekenhuizen hun verslagen bekend maken en dat ze dit op een heldere en duidelijke manier doen. Dat de Vlaamse overheid nu ook de stap zet om een eerste reeks ziekenhuisverslagen online te plaatsen, is een goed en duidelijk signaal: transparantie wordt de norm. Ons uiteindelijke doel is de zorg voor de patiënt te verbeteren en dit initiatief draagt daar in belangrijke mate toe bij."

Onaangekondigd met focus op dagelijkse zorg

Zorginspectie inspecteert telkens een ander zorgtraject. Een zorgtraject is de route die een bepaalde groep patiënten aflegt binnen het ziekenhuis. Na het chirurgisch zorgtraject, is dit jaar het internistisch zorgtraject aan de beurt. De aandacht gaat dus naar afdelingen die interne (niet-chirurgische of ’niet-snijdende‘) geneeskunde aanbieden. Onder meer de spoedgevallendienst, bloedtransfusie, intensieve zorgen, de apotheek en medicatiebedeling komen daarbij aan bod. Ook overgangsmomenten tussen afdelingen – denk bijvoorbeeld aan een patiënt die via spoed op intensieve zorgen terechtkomt – worden zo gecapteerd.

Zorginspectie voert deze inspecties onaangekondigd uit en concentreert zich op de dagelijkse kwaliteit van zorg. Met andere woorden: leeft het ziekenhuis kwaliteitsnormen na in de praktijk? Daartoe selecteerde Zorginspectie een aantal eisen uit een eisenkader dat de Vlaamse overheid, de ziekenhuissector en beroepsgroepen samen ontwikkelden. Het eisenkader bestaat uit juridische normen en uit internationale richtlijnen en standaarden die van belang zijn voor de kwaliteit van zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoeveel verpleegkundigen met welke opleiding en ervaring minstens aanwezig moeten zijn op een bepaalde afdeling, over de afwezigheid van vervallen medicatie of over het gescheiden houden van vuil en proper materiaal. 

Vaststellingen gebeuren door gesprekken met medewerkers en patiënten, controles van zorgdossiers en observaties. De verslagen bundelen de vaststellingen in een aantal thema’s, zoals veilige omgeving, personeel, hygiëne en communicatie. 

Per thema zijn knipperlichten vastgelegd. Knipperlichten zijn vaststellingen die een ernstig risico voor de patiëntveiligheid inhouden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gebrekkige medische of verpleegkundige  permanentie op spoed, of om een patiënt met een foutief identificatiebandje op intensieve zorgen. Zorginspectie maakt een onderscheid tussen rode en oranje knipperlichten. Bij een rood knipperlicht gebeurt automatisch een nieuwe onaangekondigde inspectie van het thema waarbinnen het knipperlicht werd vastgesteld. Oranje knipperlichten leiden tot een tweede inspectie wanneer er binnen eenzelfde thema twee of meer knipperlichten zijn. De inspectieverslagen geven de knipperlichten mee zodat het ziekenhuis gericht aan de slag kan met zijn verbeterpunten. 

Eens alle inspecties afgerond zijn, maakt Zorginspectie werk van een rapport waarin alle vaststellingen verzameld en geanalyseerd worden. Op die manier ontstaat, zowel voor de sector als voor beleid en burger, een beeld van de sterke en de minder sterke punten van de Vlaamse ziekenhuizen in dit zorgtraject. Ook dat rapport zal te vinden zijn op de website van Zorginspectie.

Kwaliteit stimuleren

Samen met de sector zet Zorginspectie de stap naar de publicatie van inspectieverslagen. De overheid en de sector bouwen op die manier samen verder aan een breder kwaliteitsverhaal. Het toezicht door Zorginspectie vormt immers, samen met de ontwikkeling en publicatie van een set kwaliteitsindicatoren (het VIP²-project) en met het promoten van een ziekenhuisbrede accreditatie, het drieluik waarmee de Vlaamse overheid de kwaliteit en de veiligheid van zorg in de ziekenhuizen wil stimuleren en op duurzame wijze verhogen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr