4 november 2014

Voorzichtige daling suïcidecijfers

 

1.114 mensen stappen in 2012 uit het leven

In 2012 overleden er 1.114 mensen door zelfdoding, dat zijn er 38 minder dan in 2011. De daling ten opzichte van 2011 is groter bij vrouwen dan bij mannen: bij vrouwen ging het om 10% minder zelfdoding en bij mannen om 1%. “De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt. Toch moeten we voorzichtig zijn. Elke zelfdoding is er één te veel. Daarom blijven we de komende legislatuur verder inzetten op de uitwerking van het Vlaams actieplan suïcidepreventie”, aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

 

Voorzichtige daling cijfers

De daling van de suïcidecijfers in 2012 is eerder onverwacht gezien de globale economische situatie waarin ook Vlaanderen zich de laatste jaren bevindt en de invloed hiervan op de zelfdodingscijfers. Gezien de toename in de cijfers van vorig jaar en de gelijkaardige evoluties in de buurlanden en andere Europese landen (bv. stijging cijfer 2012 t.o.v. 2011 in Nederland, Griekenland en Spanje) is de daling in de Vlaamse suïcidecijfers eerder onverwacht. Toch blijft het Vlaams suïcidecijfer hoger dan het EU-gemiddelde. Daarom werd in 2012 het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020) voorgesteld. Het centrale doel van het actieplan is om het aantal zelfdodingen in Vlaanderen tegen 2020 te verminderen met 20% ten opzichte van 2000. Dat cijfer is in 2012 nog niet bereikt. 

  • Voor mannen stellen we een daling van 12% vast tussen het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 2000 en dat in 2012. 
  • Voor vrouwen daalde het gestandaardiseerde aantal overlijdens in 2012 met 17% ten opzichte van 2000. 
 
 
We moeten voorzichtig zijn in het zoeken naar verklaringen voor schommelingen in leeftijdscategorieën per jaar. Zelfdoding is namelijk steeds het gevolg van een complex samenspel van factoren. We kunnen pas over een trend spreken indien we schommelingen op langere  termijn bekijken.  Het is belangrijk dat er blijvend aandacht is voor de preventie van zelfdoding, en dat de verschillende strategieën van het Vlaams actieplan suïcidepreventie verder gerealiseerd worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat ook de andere beleidsdomeinen en maatschappelijke domeinen betrokken worden. Daarom hebben we alvast overleg ingepland met de federale minister van Werk. “De boodschap blijft dat suïcidepreventie een taak van iedereen is”, aldus minister Vandeurzen.
 
 
 Om het aantal zelfdodingen verder terug te dringen, blijven we inzetten op het actieplan suïcidepreventie. Het luik online hulpverlening krijgt daar een belangrijke rol in. Zo zullen we ondermeer tegen de zomer van 2015 een app ontwikkelen voor personen met suïcidale gedachten en hun omgeving.  Verder komt er ook een onderzoek naar de effectiviteit van een online zelfhulpmodule dat via psychotherapeutische technieken copingsvaardigheden aanleert. 
 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr