22 juli 2015

Vlaanderen maakt werk van de Persoonsvolgende Financiering

 

Het decreet Persoonsvolgende Financiering werd in april 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Dat betekende een omslag in de realisatie van het recht op zorg en het vraaggestuurd organiseren van de ondersteuning voor personen met een beperking. Vrijdag 17 juli 2015 werd op de ministerraad verder invulling gegeven aan het decreet.

Amper een jaar nadat de Vlaamse regering het decreet Persoonsvolgende Financiering goedkeurde, werden op de ministerraad van vandaag de eerste besluiten hierover aangenomen. In de loop van 2015 zullen nog besluiten volgen zodat vanaf 2016 de eerste persoonsvolgende budgetten kunnen worden toegekend.

Principe Persoonsvolgende Financiering

“Met de Persoonsvolgende Financiering tekent Vlaanderen een nieuw ondersteuningslandschap uit waarbij de persoon met een handicap en de mensen die hem omringen centraal staan. Meer dan ooit krijgt de zorggebruiker de touwtjes in eigen handen om te bepalen hoe hij zijn zorg wenst te organiseren,” zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen.

Goedkeuring van de sector

Het opzetten van het systeem van de persoonsvolgende financiering werd uitvoerig met alle betrokkenen in de sector besproken. Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen: “Er is in de sector een groot draagvlak en een absolute vastberadenheid om samen met ons de omschakeling te maken naar een meer vraaggestuurde zorg”.

Wat werd beslist?

  1. Toeleiding: bepaalt welke stappen de persoon met een handicap moet zetten om een persoonsvolgend budget te kunnen aanvragen. Gaat in voege vanaf 1 april 2016. Een erkenning hebben vanwege het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) is een eerste vereiste. Daarnaast dient men ook een ondersteuningsplan op te stellen en de ondersteuningsnood te laten objectiveren via een multidisciplinair team. Tot slot zal aan elke zorgvraag een prioritering toegekend worden.
  2. Diensten Ondersteuningsplan (DOP): de opdracht van de DOP’s en de doelgroep die zij mogen begeleiden wordt uitgebreid. De DOP’s helpen indien gewenst bij de opmaak van het ondersteuningsplan.
  3. Financiering Multidisciplinaire Teams (MDT): de financiering van de MDT’s wordt afgestemd op de verschillende modules van een aanvraagprocedure voor Persoonsvolgende Financiering.
  4. Bijstand: bij toekenning van een budget voor gespecialiseerde handicapspecifieke zorg en ondersteuning, in cash of in natura (voucher), kan de persoon met een handicap zich laten bijstaan door een bijstandsorganisatie. Bijvoorbeeld voor de besteding van zijn/haar cashbudget of voor de organisatie van haar/zijn zorg.

VN-verdrag

Het VN-verdrag voor gelijke kansen van personen met een beperking legt vast dat de zorgregie in handen moet zijn van de persoon met een beperking. Daarnaast moeten instrumenten worden aangereikt om te komen tot een inclusieve samenleving en meer zorggarantie voor de zwaarst zorgbehoevenden. Met de vier besluiten die vandaag door de Vlaamse regering werden genomen zet Vlaanderen de eerste stappen richting het VN-verdrag.

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr