5 mei 2017

Vlaams agentschap voor uitbetaling kinderbijslag klaar voor de start

 

Vlaanderen zal vanaf 1 januari 2019 de kinderbijslagen (gezinsbijslagen) uitkeren. Voor een efficiënte uitbetaling is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) opgericht waaraan de Vlaamse Regering vandaag haar goedkeuring heeft gegeven. Dit Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid zal zich ontfermen over zowel de organisatie als de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De uitbetaling zelf gebeurt door 4 private fondsen en één publiek fonds. Kind en Gezin zal de rol van regisseur op zich nemen. Het decreet tot oprichting van het agentschap werd vrijdag 5 mei 2017 definitief door de Vlaamse Regering goedgekeurd.

Klaar voor 2019
Om de uitbetaling van de gezinsbijslagen te regelen en structuur te geven aan het uitbetalingslandschap wordt een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) opgericht. Dit agentschap heeft twee belangrijke functies.
Enerzijds zal het agentschap optreden als overkoepelend orgaan voor alle uitbetalingsinstellingen. Maximaal vier private uitbetalingsactoren verzorgen de effectieve uitbetaling van de toelagen van de gezinsbijslagen (ook wel ‘kinderbijslag’). Deze private uitbetalingsactoren zullen op basis van een procedure door Kind en Gezin worden vergund.
Anderzijds zal binnen het agentschap een publiek fonds functioneren. Het agentschap wil in het belang van de burger de toekenning van de rechten en de uitbetaling zo
automatisch mogelijk doen verlopen.
Kind en Gezin krijgt de regie over de gezinsbijslagen. De nodige decreetwijzigingen worden mee opgenomen in voorliggend decreet om de samenhang te bewaren.

Klantvriendelijke kinderbijslag, dicht bij de Vlaming
Het werken met een beperkt aantal private kassen naast een publieke kas werd op basis van onafhankelijk onderzoek naar voor geschoven als het meest efficiënte systeem dat het best de continuïteit van de dienstverlening bewaart en tegelijk de meeste expertise biedt. De dienstverlening kan gestroomlijnd en klantvriendelijk verlopen en laat toe de inspanningen die al op ICT-vlak zijn ingezet verder te gebruiken. De kinderbijslag wordt automatisch aan de rechthebbende toegekend. Hiermee zetten we ook in op de strijd tegen onderbescherming.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Om tot een geïntegreerd gezinsbeleid te komen en het pakket zo toegankelijk mogelijk te maken, zullen de uitbetalingsinstellingen ook hun aanbod zichtbaar maken via de Huizen van het Kind. Bovendien zal de toekenning van de rechten en de uitbetaling van de kinderbijslagen aan de burger zo automatisch mogelijk gebeuren. Daarmee brengen we de kinderbijslag dichter bij de burger.”

>> Het decreet wordt nu ter bespreking voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr