23 december 2016

Uitbetaling gezinsbijslagen in de steigers

 

Vanaf 1 januari 2019 zullen de gezinsbijlagen door Vlaanderen worden uitgekeerd. Om tot een efficiënte uitbetaling te komen zal een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) worden opgericht. Dit agentschap zal zich ontfermen over zowel de organisatie als de uitbetaling van de gezinsbijslagen. De uitbetaling zelf gebeurt door 4 private fondsen en één publiek fonds. Kind en Gezin zal de rol van regisseur op zich nemen. Het decreet tot oprichting van het EVA werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op de laatste ministerraad van 2016.

Uitbetaling gezinsbijslagen vanaf 2019
Om de uitbetaling van de gezinsbijslagen te regelen en structuur te geven aan het uitbetalingslandschap wordt een EVA opgericht. Het EVA heeft twee belangrijke functies.
Enerzijds zal het agentschap optreden als overkoepelend orgaan voor alle uitbetalingsinstellingen. Maximaal vier private uitbetalingsactoren verzorgen de effectieve uitbetaling van de toelagen van de gezinsbijslagen. Deze private uitbetalingsactoren zullen op basis van een procedure door Kind en Gezin worden vergund. Anderzijds zal binnen de EVA een publiek fonds functioneren. 
Het EVA wil in het belang van de burger de toekenning van de rechten en de uitbetaling zo automatisch mogelijk te doen verlopen.

Gezinsbijslagen dicht bij de Vlaming
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Om tot een geïntegreerd gezinsbeleid te komen en het pakket zo toegankelijk mogelijk te maken, zullen de uitbetalingsinstellingen ook hun aanbod zichtbaar maken via de Huizen van het Kind. Bovendien zal de toekenning van de rechten en de uitbetaling van de gezinsbijslagen aan de burger zo automatisch mogelijk gebeuren. Daarmee brengen we de gezinsbijslagen dichter bij de burger.”

Kind en Gezin regisseur
Kind en Gezin krijgt de regie over de gezinsbijslagen. De nodige decreetwijzigingen worden mee opgenomen in voorliggend decreet om de samenhang te bewaren.

>> Het ontwerp van decreet gaat nu voor advies naar de Strategische Adviesraad voor het Welzijns- Gezonderheids- en Gezinsbeleid en de SERV.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr