24 februari 2017

Toegankelijkere en meer betrokken hulp- en dienstverlening in de gemeente

 

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, heeft de Vlaamse regering vrijdag 24 februari 2017 haar principiële goedkeuring gegeven aan een vernieuwd decreet lokaal sociaal beleid.

Met het decreet lokaal bestuur, dat tegelijkertijd werd goedgekeurd, wordt de inkanteling van de OCMW’s in de gemeente een feit. De Vlaamse regering geeft met dit decreet lokaal sociaal beleid een krachtig signaal. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We beklemtonen met dit decreet lokaal sociaal beleid het belang van een inclusief en integraal lokaal sociaal beleid. Ook de Vlaamse overheid engageert zich van haar kant om de lokale besturen hierin te ondersteunen.”

De regierol van de lokale besturen met betrekking tot het lokaal sociaal beleid wordt versterkt. Aan lokale besturen wordt gevraagd om de sociale hulp- en dienstverlening van de actoren die in de gemeente actief zijn maximaal op elkaar af te stemmen. Daartegenover staat dat door Vlaanderen erkende diensten en voorzieningen ook aan dit lokale sociale beleid bijdragen. Een goede afstemming tussen Vlaams en lokaal sociaal beleid zorgt voor een betere sociale hulp- en dienstverlening voor burgers.

De Vlaamse Regering respecteert daarbij de autonomie van de lokale besturen. De lokale sociale beleidsdoelstellingen maken deel uit van het gemeentelijke meerjarenplan waardoor ze voor de gemeenten geen extra planlast betekenen.

Toegankelijke en vermaatschappelijkte hulpverlening
Het decreet legt ook de nadruk op twee belangrijke uitdagingen: de toegankelijkheid van de hulpverlening in de strijd tegen onderbescherming en de ondersteuning van de vermaatschappelijking. In het bestaande decreet werd hiervoor reeds het sociaal huis vooropgesteld. Met het vernieuwde decreet lokaal sociaal beleid wordt nu een inhoudelijke stap verder gezet. Vanuit het Sociaal Huis zal, onder regie van het lokaal bestuur, het geïntegreerd breed onthaal worden uitgebouwd, in een samenwerkingsverband met andere erkende diensten met een onthaalopdracht. Zij zorgen voor een onthaal dat onder meer outreachend en proactief is en inzet op de strijd tegen onderbescherming door mensen effectief hun rechten te laten uitoefenen.

Het lokale niveau is het niveau dat het dichtst op de mensen is betrokken en nauw aansluit bij de leefwereld van elke Vlaming. Logischerwijs ondersteunt het lokale bestuur dan ook burgerinitiatieven, vrijwilligers en informele zorg. De Vlaamse overheid voorziet een ondersteuningsbeleid ten aanzien van de lokale besturen om deze ambities waar te maken.

Het decreet lokaal sociaal beleid wordt nu voor advies voorgelegd aan de SERV en de SAR WGG.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr