9 mei 2015

Start Actieplan 3.0

 

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Na het succes van de actieplannen Werk maken van werk 1.0 en 2.0  stellen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en Zorgambassadeur Lon Holtzer een nieuw actieplan voor dat gericht is op de tewerkstelling in de zorg- en welzijnssector. Actieplan 3.0 ‘Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector’ continueert de ambities van de eerste twee plannen, maar voegt nieuwe acties en accenten toe die inspelen op nieuwe tendensen. “We maken verder werk van de instroom in de zorgopleidingen”, zeggen minister Jo Vandeurzen en zorgambassadeur Lon Holtzer, “Maar we zullen onze aandacht nu ook toespitsen op nieuwe uitdagingen die maken dat het zorgberoep verandert. In overleg met Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs, willen we de toekomstige zorgwerker in de opleiding beter voorbereiden op het nieuwe gezicht van zorg en welzijn.”  

Actieplan 3.0: verder op ingeslagen weg, inspelen op veranderende context

Met het actieplan 3.0 gaat Vlaanderen verder op de ingeslagen weg, én speelt ze verder in op de veranderende context van de afgelopen jaren. Het plan zet in op een constructieve samenwerking tussen de beleidsdomeinen Zorg en Welzijn – Werk – Gelijke Kansen en Onderwijs in Vlaanderen, evenals op een nauw overleg met Volksgezondheid en met Werk op federaal niveau.

De campagne ‘Een zorgjob: ik ga ervoor’ wordt actief verder gezet op zoek naar jongeren en zij-instromers met voldoende lef en ambitie om uit te pakken met hun talent. Het is immers noodzakelijk de instroom minstens even hoog te houden. Ook de aandacht voor het doelgroepenbeleid en activeringsbeleid, samen met het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit (VIVO) en VDAB.

De toenemende vergrijzing van de maatschappij, de stijgende prevalentie van chronische ziekten, de toegenomen multimorbiditeit van de patiënten, de demografische evoluties hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een aantal verschuivingen, zowel in de maatschappij als in de professionele zorg- en welzijnswereld, zoals: 

Vermaatschappelijking van de zorg met een actieve inbreng van de cliënt

Dubbele vergrijzing (maatschappij en werknemers)

Van aandacht voor acute geneeskunde naar chronische zorg en aandacht voor preventie

Het centraal stellen van het ziekenhuis naar zorg in de leefwereld van de cliënt

Toenemende technologie en informatisering 

Toenemende complexiteit en multiproblematiek

Van een multiculturele naar een superdiverse samenleving

 

Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Een aantal acties speelt in op voortschrijdende inzichten en nieuwe tendensen. In eerste instantie voorziet het plan in het ontwikkelen van een toekomstgerichte beroepenstructuur in zorg en welzijn, met het oog op enkele concrete actuele werkpunten: 

Fragmentatie van zorg tegengaan

Onvrijwillig deeltijdse arbeid tegengaan

Meewerken aan de actualisatie van KB nr. 78

De roep naar hooggekwalificeerd personeel matchen aan de betaalbaarheid van het systeem en het benutten van het aanwezige potentieel op de Vlaamse arbeidsmarkt

Werken aan een actuele invulling van de opleidingen verpleegkunde 

Verder willen we met het plan werk maken van de ontwikkeling van nieuwe beroepen zoals mondzorghygiënist, zorgtechnoloog en beroepen in de eerstelijn. Dit zal ook aan bod komen in een eerstelijnsconferentie. 

Het plan heeft nu ook oog voor de artsen, kinesisten en apothekers. Zo kunnen zijdoorstromen naar knelpuntdisciplines zoals geriater, huisarts, psychiater, ziekenhuisapothekers, kinesisten in werknemersstatuut. Er is ook aandacht voor organisatievormen van zelfstandige zorgverstrekkers. 

Bovendien richt het plan zich op organisatievormen van de zorg die bij voorkeur multidisciplinair en ontschottend werken, het subsidiariteitsprincipe respecteren, ingebed zijn in integrale zorg en op ondernemerschap gericht zijn. Het plan bevat tevens een belangrijke HRM-pijler.

Het plan zal stapsgewijs ingevoerd worden in overleg met alle betrokken instanties, zowel op federaal als gewestelijk niveau. 

 

Bekijk het Actieplan 3.0 ‘Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector’ 

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr