19 november 2017

Rondpunt vzw en Vlaamse Regering ijveren voor goede opvang van verkeersslachtoffers

 

Zondag 19 november worden over heel de wereld verkeersslachtoffers herdacht, zo ook in Damme waar het verkeer 318 seconden stilgelegd wordt op een druk kruispunt. Dat is één seconde voor elk dodelijk slachtoffer op de Vlaamse wegen in 2016. Rondpunt, Ouders van Verongelukte Kinderen en Over-Hoop willen hiermee de problematiek zichtbaar maken. De Vlaamse regering keurde afgelopen vrijdag een actieplan goed voor een veiliger verkeer en een betere ondersteuning van slachtoffers.

318 dodelijke verkeersslachtoffers in 2016
“In het verkeer is één seconde allesbepalend. Vorig jaar kwam er abrupt een einde aan 318 levens. We vragen om solidariteit met verkeersslachtoffers en hun families”, aldus Paul Duré van Rondpunt vzw. Burgemeester van Damme, Joachim Coens, steunt de actie en sprak net als een naaste en een nabestaande wensen uit voor een veiliger verkeer.

Niet alleen de dodelijke verkeersslachtoffers worden herdacht maar er wordt ook stilgestaan bij de levenslange gevolgen die zwaargewonde slachtoffers moeten dragen na een verkeersongeval. “De voorbije tien jaar raakten meer dan 55.000 personen zwaargewond in een verkeersongeval”, aldus Karin Genoe van Vias institute. Volgens een nieuwe studie van Vias institute zijn meer dan 37% van de weggebruikers die minstens een nacht in het ziekenhuis verblijven na een ongeval fietsers of bestuurders van een gemotoriseerde tweewieler.

Volgens resultaten van de ‘Mylac’-studie (‘My Life After The Crash’) geeft twee derde van alle bestuurders van een tweewieler die slachtoffer werd aan nooit helemaal hersteld te zijn na hun ongeval.

Betere begeleiding voor verkeersslachtoffers…
Door een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties, vorming van professionelen en aandacht in de verschillende beleidsdomeinen voor de noden van verkeersslachtoffers kan de ondersteuning van slachtoffers van verkeersongevallen verbeterd worden. De Vlaamse Regering zet zich achter het actieplan 2017-2020 van de Vlaamse Stuurgroep die ijvert voor een betere opvang van verkeersslachtoffers. Met acties op verschillende domeinen, van medische hulp en psychosociale zorg over de betrokkenheid van slachtoffers in het verkeersveiligheidsbeleid tot re-integratie op het werk en participatie aan het sociale leven kan er samengewerkt worden aan een betere ondersteuning van slachtoffers en een veiliger verkeer.

… op medisch vlak
Voor een stevigere ondersteuning van slachtoffers zullen ziekenhuizen en revalidatiecentra gestimuleerd worden om een vaste aanspreekpersoon te voorzien voor psychosociale opvang. Ook als slachtoffers in het ziekenhuis of tijdens de revalidatie overlijden, is dat waardevol voor nabestaanden. Gegevensdeling tussen actoren in zorg wordt verder aangemoedigd, met als doel dat de huisarts een regierol kan opnemen.

… op psychosociaal vlak
Betrokkenen bij een verkeersongeval – zowel slachtoffers als veroorzakers – worden door revalidatiecentra en ziekenhuizen doorverwezen naar het CAW. Om de kennis over het kwaliteitsvol en uniform ondersteuningsaanbod van het CAW te vergroten, wordt gezorgd voor de verspreiding van duidelijke en eenduidige informatie.

… door continuïteit in het ondersteuningsaanbod
Zo kunnen direct betrokkenen bij een verkeersongeval gedurende hun ganse traject na een verkeersongeval als zij het nodig hebben op elk moment toegang hebben tot passende ondersteuning en een antwoord krijgen op hun vragen. De praktische Gids “Als het verkeer je raakt” wordt hiervoor voortgezet en op basis van de gids wordt een bondige flyer opgemaakt met informatie voor betrokkenen bij een verkeersongeval, waarin duidelijk wordt waar ze terecht kunnen in de acute fase en de fasen erna.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Het lot van verkeersslachtoffers ligt mij nauw aan het hart. We leiden professionals op in het omgaan met verkeersslachtoffers, onder meer over niet-aangeboren hersenletsels. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is hierbij een belangrijk instrument. Rondpunt VZW, neemt als Vlaams expertisecentrum hierin een belangrijke rol op. Daarnaast is herstelbemiddeling van groot belang. Bemiddeling tussen dader en slachtoffer kan voor beiden een belangrijke stap zijn in het verwerken van de traumatische gebeurtenis van het verkeersongeval.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Vlaanderen strijdt op alle fronten tegen de schande van de 400, het aantal verkeersdoden uit 2014. De laatste jaren zijn we erin geslaagd om de trend te keren en het aantal dodelijke slachtoffers opnieuw terug te dringen. Maar natuurlijk blijft elk slachtoffer er een te veel. Ook een niet-dodelijk ongeval kan ernstige gevolgen hebben en daarom investeert Vlaanderen nu in betere ondersteuning voor alle slachtoffers.”

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr