1 juni 2016

Reactie Jo Vandeurzen op berekeningen CSB

 

De simulatieresultaten van het Centrum voor Sociaal Beleid zijn gebaseerd op andere assumpties dan deze die deel uitmaken van de beslissing van de Vlaamse regering inzake de transitie naar en de uitrol van het nieuwe Vlaamse kinderbijslagsysteem. Onze eerste inschatting is dat de berekeningen geen rekening houden met verschillende elementen uit de beslissing van de Vlaamse regering, zoals de beslissing om een indexsprong (voorspelling Planbureau eind 2017 – begin 2018) over te slaan en dit budget evenals het budget van de indexsprong 2015 opnieuw toe te voegen aan het budget kinderbijslag. Het zal mede ingezet worden voor de financiering van de uitgewerkte transitie met verworven rechten, de toekenning van bijkomende sociale toeslagen aan gezinnen die in het huidige systeem zitten en de uitbouw van de derde pijler. Vanaf 2019 zal het basisbedrag van 160 euro en ook de andere bedragen telkens met 2% geïndexeerd worden wanneer er zich een spilindexoverschrijding voordoet.

We kunnen de gevolgde redenering van het Centrum voor Sociaal Beleid niet helemaal achterhalen maar het zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn om te veronderstellen dat de nieuwe bedragen verschillende keren moeten gedesindexeerd worden om ze op prijsniveau 2015 te brengen. We gaan hieromtrent dan ook de nodige duidelijkheid vragen.

Een grondige armoedetoets op het geheel is vanzelfsprekend noodzakelijk om het armoederisico verder te verfijnen en op punt te stellen. Daarom besliste de Vlaamse regering om een uitgebreide armoedetoets uit te voeren op de globaliteit van het nieuwe systeem en de overgangsperiode.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr