9 februari 2015

Personen met een handicap ontvangen 300 euro per maand

 

De Vlaamse Regering zal deze legislatuur 330 miljoen euro extra investeren in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het decreet Persoonsvolgende Financiering. Personen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood zullen een maandelijks basisondersteuningsbudget van 300 euro ontvangen. Dit basisondersteuningsbudget wordt geleidelijk aan ingevoerd. Daarnaast blijven we investeren in de zorg voor mensen die nood hebben aan een langdurige, intensieve vorm van hulp. “Hiermee zetten we effectief in op de noodzakelijke systeemwijziging”, zegt minister Vandeurzen.

De Vlaamse Regering keurde in april 2014 het decreet Persoonsvolgende Financiering goed. Een mijlpaal voor de sector personen met een handicap. Dankzij die goedkeuring wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Het decreet vertrekt vanuit twee principes: een basisondersteuningsbudget (BOB - trap 1) voor elke persoon met een erkende handicap en een ondersteuningnood een cashbudget of voucher (trap 2) voor personen die extra, gepersonaliseerde ondersteuning nodig hebben. 

Uitrol uitbreidingsbudget

We gaan uit van de prognose dat er in 2020 in het totaal 120.000 personen zullen zijn met een beperking en een ondersteuningsnood. 70.000 mensen zullen voldoen aan de criteria voor trap 1 en 50.000 mensen zullen voldoen aan criteria voor trap 2. De Vlaamse Regering maakt verder werk van een inclusieve samenleving en wil zoveel mogelijk van deze mensen de nodige ondersteuning aanbieden. Daarom maakt deze Vlaamse Regering een uitbreidingsbedrag van 330 miljoen euro vrij. 

Decreet Persoonsvolgende Financiering: Trap 1

Twee inhaaloperaties

Een BOB bedraagt 3.600 euro per persoon per jaar en wordt een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Dit wil dus zeggen dat elke persoon met een erkende handicap en een ondersteuningsnood recht heeft op een BOB van 300 euro per maand, een bedrag dat ook naar voren geschoven werd door gebruikersorganisaties. De toekenning van het BOB zal geleidelijk gebeuren.

We passen hierbij twee inhaaloperaties toe voor mensen die al een lange tijd ondersteuning nodig hebben. Hiervoor maken 9 miljoen euro vrij in 2016. Dat geld wordt ingezet voor de ondersteuning van 7.500 volwassenen met de grootste ondersteuningsnood. Dat zijn personen met een erkende handicap, die nu op de CRZ-lijst staan en nog geen ondersteuning van het VAPH ontvangen. Zij zullen het BOB automatisch ontvangen. 

In 2017 volgt een tweede operatie: dan maken we 14,4 miljoen euro vrij voor de ondersteuning van 4.000 minderjarigen met de grootste ondersteuningsnood. Dat zijn minderjarigen met een erkende handicap, die nu op de CRZ-lijst staan of een actieve vraag bij de integrale toegangspoort hebben en nog geen ondersteuning van het VAPH ontvangen. Zij zullen het BOB automatisch ontvangen. “Met deze twee inhaaloperaties willen we de bestaande onvervulde noden verlichten”, zegt minister Vandeurzen. 

2017: BOB = gezinnen meer zuurstof geven

Vanaf 2017 geven we bij de verdeling van het BOB voorrang aan minderjarigen en jongvolwassen personen met een handicap en een ondersteuningsnood. “Door trap 1 van jongs af aan toe te kennen, geven we ouders de kans om te ontdekken hoe met het BOB zorg kan georganiseerd worden. Het inkopen van reguliere dienstverlening, organiseren van informele zorg en inkopen van rechtstreeks toegankelijke hulp wordt zo gefaciliteerd. Ook bij jongvolwassenen is er op vandaag nood aan naadloze zorg. Daarom worden jongeren van 21 tot 25 jaar ook meegenomen in deze groep”, aldus minister Vandeurzen. 

We kiezen vanaf september 2017 voor een klantvriendelijke, laagdrempelige en efficiënte procedure. We koppelen daarom het BOB automatisch aan de verhoogde kinderbijslag vanaf 12 punten. Voor deze mensen is het hebben van een handicap én een ondersteuningsnood nl. voldoende onderzocht en aangetoond. Het maximaal potentieel rechthebbenden op het BOB volgens automatische procedure is dan 9.482 personen, goed voor 11,4 miljoen euro. Vervolgens breiden we de rechtstreeks toegankelijke hulp uit met 10,9 miljoen euro.

Verdere uitrol trap 1 

In 2018 start geen nieuwe groep rechthebbenden op de automatische procedure op. In 2017-2018 evalueren we de inzet van de middelen. De middelen voor trap 1 in 2019 worden vastgelegd na deze evaluatie. Bij een positieve balans is het bv. mogelijk om de volwassenen met de grootste ondersteuningsnood (categorie 5 en 4 van de integratietegemoetkoming) een BOB toe te kennen. Met de middelen die we inzetten voor BOB, kunnen we in de periode 2016-2018 ongeveer 22.000 mensen verder helpen. “Dat is meer dan ooit tevoren in een legislatuur werd geïnvesteerd”, zegt minister Vandeurzen. 

Met het BOB willen we de kansen op inclusie voor mensen met een beperking gevoelig verhogen. We geven ze immers meer regie in eigen handen. “Dankzij het BOB en de rechtstreeks toegankelijke hulp kunnen we een aanbod creëren waar mensen een beroep op kunnen doen om hun zorg zelf vol te houden. We ondersteunen op deze manier ook de gezinnen en verlichten de mantelzorg. Via deze systeemwijziging zetten we volop in op de vermaatschappelijking van de zorg”, zegt minister Vandeurzen. 

Decreet Persoonsvolgende Financiering: Trap 2

Operationalisering trap 2

Personen met een handicap die meer ondersteuning nodig hebben –intensiever, frequenter, gespecialiseerder- dan wat gerealiseerd kan worden met het BOB en het rechtstreeks toegankelijke aanbod, zullen een gepersonaliseerd aanbod van ondersteuning kunnen organiseren. Wat de persoon met een handicap juist nodig heeft aan ondersteuning zal gebaseerd zijn op een ondersteuningsplan dat men, eventueel met de hulp van een gespecialiseerde dienst, opmaakt. De persoon met een handicap kan gebruik maken van een cash inzet of een voucher of een combinatie van beide. Wie toegang heeft tot trap 2, kan dit niet combineren met een BOB. Er is voldoende flexibiliteit voorzien om vlot te wisselen tussen trap 2 en trap 1. 

De budgethoogtes en de budgetcategorieën van de persoonsvolgende financiering moeten nog vastgesteld worden. Het exacte aantal mensen dat kan geholpen worden, kan daarom nog niet vastgesteld worden. Wanneer we een raming maken op basis van de huidige gemiddelde kostprijs die vandaag 40.000 euro per jaar is, kunnen we met 198.000.000 euro maximaal 4.950 mensen toegang geven tot trap 2. Samen met de 42.634 mensen die nu reeds gebruik maken van het VAPH-aanbod, benaderen we de beoogde 50.000 vooropgestelde personen met een handicap in 2019. We houden hierbij rekening dat de uitstroom nog niet in deze cijfers vervat zit, idem voor de efficiëntiewinsten die nog zullen geboekt worden.

Budgettair overzicht

 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr