21 juni 2013

Nieuw jasje voor algemeen welzijnswerk

 

Naar een sterke en geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector

Vandaag keurde de Vlaamse Regering het besluit over het algemeen welzijnswerk goed. Hierdoor wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. “Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers”, zegt minister Jo Vandeurzen.

Binnen Vlaanderen in Actie (ViA), het toekomstproject dat Vlaanderen tegen 2020 wil laten uitmunten in een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving, hebben de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners zich in het Pact 2020 voorgenomen om tegen 2020 te zorgen voor een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod aan hulp- en zorgverlening. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW’s) spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is het noodzakelijk om de CAW’s uit te bouwen tot sterke eerstelijnsactoren met een optimale hulp.

Het goedgekeurde besluit bepaalt onder andere de erkenningsvoorwaarden,  het kwaliteitsbeleid, de samenwerkings- en subsidievoorwaarden voor de Centra voor Teleonthaal en de Centra Algemeen Welzijnswerk. Het algemeen welzijnswerk moet de mogelijkheid krijgen om zijn maatschappelijke opdracht op de eerste lijn volledig waar te maken. Een sterke en duidelijke identiteit voor de CAW’s is een noodzakelijke voorwaarde om de sector uit te bouwen en zichtbaar te maken voor iedereen die nood heeft aan opvang en begeleiding. “De CAW’s moeten de nodige ruimte krijgen om hun aanbod uit te bouwen op maat van lokale en regionale behoeften. Het is daarom belangrijk dat de CAW’s uitgroeien tot slagkrachtige organisaties met een geïntegreerd aanbod van hulp- en dienstverlening en met een sterke en geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector. Een schaalvergroting moet de CAW’s de mogelijkheid geven om de noodzakelijke regionale en lokale veranderingen en de intersectorale samenwerking waar te maken”,  vertelt minister Jo Vandeurzen.

De CAW’s bundelen een uitgebreid pallet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstverlening. Onder het laagdrempelig aanbod valt onder andere gezins-, relatie- en scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg, slachtofferhulp, partnergeweld, schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning… De Centra voor Teleonthaal zijn heel laagdrempelig door hun continue bereikbaarheid. Als eerste opvang bieden ze met een luisterend oor ondersteuning o.a. als aanvulling bij een lopende begeleiding.

In overleg met de sector zijn een aantal noodzakelijke minimale criteria uitgewerkt om te komen tot een kwaliteitsverhoging van de hulp- en dienstverlening en tot een maximale afstemming en samenwerking met andere diensten en organisaties. Om dit te realiseren werd een  organisatievergroting doorgevoerd. Concreet betekent dit dat heel wat CAW’s in Vlaanderen het komend jaar zullen fusioneren.  Het werkgebied van een CAW zal  gevormd worden door het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of door minimaal drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio’s. Het werkgebied telt minstens 300.000 inwoners en is maximaal begrensd door de provinciegrenzen. De drie aaneensluitende kleinstedelijke zorgregio’s liggen bijgevolg in dezelfde provincie. Er wordt maximaal één centrum erkend per werkgebied, waardoor kennis en expertise gebundeld worden. Deze aanpak moet  een integrale begeleiding op maat garanderen en  de mogelijkheden verhogen tot noodzakelijke specialisatie. Een erkend centrum moet over minimaal 50 voltijdse  werkkrachten beschikken. 

Na overleg met alle CAW’s en onderlinge afspraken over de fusies, die midden 2013 moeten afgrond zijn, is beslist dat er in de Vlaamse Gemeenschap maximaal elf CAW’s worden erkend. Dat leidt tot volgend landschap:

 

Centra voor Teleonthaal:

  • Tele-onthaal Antwerpen v.z.w.
  • Tele-onthaal Vlaams-Brabant en Brussel v.z.w.
  • Tele-onthaal Limburg v.z.w.
  • Tele-onthaal Oost-Vlaanderen v.z.w.
  • Tele-onthaal West-Vlaanderen v.z.w.
 
 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr