10 februari 2015

Minister Vandeurzen rolt Actieplan Jeugdhulp uit

 

Minister Vandeurzen zal uitvoering geven aan het actieplan jeugdhulp, met de kracht van de jeugd naar 2020. Het actieplan schuift 30 acties naar voren om de jeugdhulp te versterken en werd opgesteld overheen de sectoren. Voor de actieterreinen op het snijvlak onderwijs-welzijn (zoals de CLB’s) wordt deze uitvoering samen met de minister van Onderwijs opgenomen. “In 2015 werken we al enkele acties uit. Het gaat hier ondermeer over de uitbreiding van de capaciteit voor de jeugdhulp en het versterken van het crisisaanbod”, zegt Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen. 

Het actieplan jeugdhulp vertrekt vanuit 30 acties om de jeugdhulp te versterken tegen 2020. Het actieplan wil gaan naar een krachtgerichte en vraaggestuurde jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren. We zetten kinderen en jongeren expliciet centraal in het plan. Hieraan koppelen we acties zoals: pleegzorg als eerste keuze, follow-uponderzoek in de jeugdhulp, het zorgen dat organisaties zo eenvoudig mogelijk kunnen werken, initiatieven die de jeugdhulp toegankelijker maken (bijv. online hulpverlening), werk maken van een nieuw jeugdrecht voor jongeren die misdrijven plegen, meer inspraak voor gebruikers, belang van een goed diversiteitsbeleid in de jeugdhulp... Een aantal acties lopen al: zo leverde de campagne rond pleegzorg bv. al meer dan 400 kandidaat-pleegouders op, een kwaliteitscentrum diagnostiek is gestart, de vereenvoudiging van de integrale jeugdhulp loopt…. Andere acties worden samen met het werkveld en de gebruikers de komende jaren omgezet naar concrete maatregelen. Daarnaast vraagt het actieplan een uitbreiding van het jeugdhulpaanbod zodat we meer kinderen en gezinnen kunnen ondersteunen. 

Hiervoor gaan we in 2015 al op een aantal terreinen aan de slag. 

1) Sinds 1 januari 2015 werd al 500.000 euro besteed aan positieve heroriëntering, goed voor 200 extra begeleidingen. De bedoeling hiervan is om sneller in te grijpen in gezinnen en zo moeilijke situaties in gezinnen te deblokkeren.

2) Daarnaast zal minister Vandeurzen in 2015 ook extra bijkomende middelen uittrekken. Zo wordt in 2015 3 miljoen euro besteed aan: 

 

-        Het uitbreiden van de rechtstreeks toegankelijke hulp om zo snel, preventief en waar zich een hulpvraag stelt, hulp te kunnen bieden. 

Door vroeger in te grijpen een uithuisplaatsing voor jonge kinderen te voorkomen. 

Er wordt aandacht gegeven aan cultuursensitieve zorg, de doelgroep van jongvolwassenen en aan initiatieven Onderwijs-Welzijn, bv. voor time-outs voor jongeren, dit ook in samenwerking met minister Crevits. 

Hierbij kan zowel ingezet worden op het ondersteunen van lopende goede praktijken als op het aanmoedigen van  innovatieve ontwikkelingen (vb. online hulpverlening). 

-        Het op korte termijn versterken van het crisisaanbod.

-        De opstart van de Succurcale binnen de gemeenschapsinstelling in Wingene. Daar wordt  naast de uitbreiding van 20 plaatsen voor jongens ook aandacht besteed aan de uitstroomtrajecten die zorgen dat de jongeren vlot kunnen re-integreren in de samenleving.

3) Daarnaast wordt binnen het uitbreidingsbeleid 2015 voor personen met een handicap middelen vrijgemaakt voor de ondersteuning van minderjarigen met een handicap. In 2015 gaat het over een bedrag van 6,4 miljoen euro. We investeren hiervan 2 miljoen euro in een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren met zeer complexe problematieken, dit in samenwerking met de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In afwachting van de implementatie van persoonsvolgende financiering – investeren we ook meer dan 2 miljoen euro in persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) en persoonsvolgende convenanten.  Het overige budget gaat naar de versterking van het rechtstreeks toegankelijk aanbod.

“De sector van de jeugdhulp heeft de afgelopen jaren een enorme transitie meegemaakt via het decreet integrale jeugdhulp. Via het actieplan is het nu tijd om de komende jaren concrete maatregelen in te voeren. Ook het werkveld en de gebruikers krijgen hierin een duidelijke rol. We doen dit door na te gaan hoe de jeugdhulp zo eenvoudig mogelijk georganiseerd kan worden. Extra zuurstof en ruimte voor evaluatie en bijsturing is hierbij zeer belangrijk”, aldus minister Vandeurzen.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr