29 januari 2015

Minister Vandeurzen bezoekt Vlaamse Justitiehuizen

 

“Hun rol als speerpunt in de afstemming welzijn-justitie vertalen we naar een Vlaams decreet Justitiehuizen”

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden de Justitiehuizen op 1 januari 2015 overgeheveld naar Vlaanderen. Voor de eerste keer worden de Gemeenschappen bevoegd voor de strafuitvoering voor volwassenen. In de Justitiehuizen worden jaarlijks 29.000 mensen, hoofdzakelijk ex-gedetineerden, opgevolgd en begeleid. “Vlaanderen heeft er resoluut voor gekozen om de Justitiehuizen een plaats te geven binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We maken nu werk van een Vlaams decreet Justitiehuizen waarin we eigen accenten kunnen leggen in de linken tussen de justitiële actoren en de hulpverlening”, zegt minister Vandeurzen. 

Minister Vandeurzen bracht vandaag een bezoek aan het Justitiehuis van Hasselt. Hiermee geeft de minister het startschot voor een reeks bezoeken aan de Vlaamse Justitiehuizen. Deze vallen sinds 1 januari 2015 onder zijn bevoegdheid. 

29.000 nieuwe begeleidingen 

“In Vlaanderen zijn er 14 Justitiehuizen. Zij ontvingen vorig jaar meer dan 29.000 nieuwe dossiers vanuit de verschillende opdrachtgevers . We hebben uitgekeken naar de komst van de Justitiehuizen naar Vlaanderen. Via de bezoeken aan de Justitiehuizen wil ik verder kennis maken met de concrete praktijk, maar vooral met de medewerkers”, zegt minister Vandeurzen.  

In het Justitiehuis van Hasselt worden op van vandaag zo’n 1.600 dossiers opgevolgd. Dit gaat voornamelijk over de  begeleiding van veroordeelden die een alternatieve straf hebben gekregen. Voorbeelden daarvan zijn de werkstraf, elektronisch toezicht, probatie en de opvolging van de  voorwaardelijk invrijheidgestelden. Daarnaast vervult het Justitiehuis ook een opdracht voor de familierechtbanken. In het kader van een echtscheiding verrichten justitieassistenten een sociaal onderzoek en adviseren ze de magistraat onder andere over de uitoefening van het ouderlijk gezag en de verblijfsregeling van kinderen. Het Justitiehuis heeft ook een rol ten aanzien van slachtoffers van misdrijven. De justitieassistenten van de dienst Slachtofferonthaal geven specifieke informatie aan slachtoffers van een misdrijf, zowel in de loop van de strafprocedure, als tijdens de strafuitvoering. Ten slotte is er de eerstelijnswerking: justitieassistenten verstrekken informatie in de domeinen waarin het Justitiehuis actief is en verwijzen indien nodig door naar gespecialiseerde en bevoegde diensten. 

De Vlaamse Justitiehuizen werken zeer nauw samen met tal van hulpverleningsdiensten, zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, OCMW’s en diensten voor verslavingszorg. 

Decreet Justitiehuizen: afstemmen kerntaken

Vlaanderen kiest ervoor om de Justitiehuizen een plaats te geven binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Hiermee willen we sterk de link leggen tussen justitie en welzijn door aanklampend de hulpverlening te organiseren op het ogenblik dat personen in contact komen met justitie. Daarmee willen we de achterliggende oorzaken van delinquentie, die meestal gelegen zijn op diverse levensdomeinen,  aanpakken en zullen we moeten samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen, zoals welzijn en gezondheidszorg, wonen, werk, cultuur, sport, etc.”, zegt minister Vandeurzen.

Vanuit de kerntaken en de rol van de Justitiehuizen ten aanzien van de burgers, organisaties en justitiële actoren, wordt een nieuw decreet uitgewerkt. Minister Vandeurzen: “In dit decreet verankeren we de specifieke positie die we de Justitiehuizen toebedelen als schakel tussen justitie, welzijn en gezondheidszorg en als cruciale actor in de re-integratie van ex-gedetineerden en een kwaliteitsvolle strafuitvoering.” 

Binnen de opdrachten van de Justitiehuizen zoeken we naar complementariteit en afstemming met andere welzijnsdiensten, zoals slachtofferhulp georganiseerd door de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, de eerstelijns rechtsbijstand georganiseerd door advocaten, de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en andere organisaties.

Dit proces vereist een goede samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid om de opvolging van personen met een alternatieve straf te waarborgen, maar vooral ook goede afspraken met de magistratuur, zowel de zetelende magistratuur als het parket. 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr