24 december 2017

Meer en betere zorggarantie voor personen met een handicap in voorzieningen

 

Vrijdag 22 december keurde de Vlaamse Regering een besluit goed dat een einde maakt aan de onzekerheid voor personen met een handicap die tot eind 2016 gebruik maakten van een bepaalde woon- en dagondersteuning in een voorziening: als het nodig is kunnen ze 7 dagen op 7 terecht in de voorziening en krijgen zo volledige zorggarantie.
 
Deze cliënten en hun ouders waren ongerust omdat in de omslag naar de persoonsvolgende financiering de mogelijkheid dreigde dat ze ‘gestraft’ zouden worden voor hun keuze om niet werkelijk 7/7 naar de voorziening te gaan zolang het niet echt nodig was. Vele ouders nemen hun kind bijvoorbeeld tijdens het weekend op en maken bijvoorbeeld slechts 5/7 gebruik van een wooneenheid. Op het moment dat de overstap naar 7/7 wel noodzakelijk wordt zouden ze moeten wachten op de ter beschikking stelling van een hoger budget. Die vrees is nu ongegrond.
 
Occasionele meeropvang kan steeds
Net als voorheen kunnen cliënten die geen 7/7 gebruik maken van dagondersteuning en verblijf ook in het nieuwe systeem gebruik maken van enkele extra dagen en nachten verblijf als dat nodig blijkt.  In het kwaliteitsbesluit staat hierover : (art. 9, §5) “De voorziening hanteert een beleid dat mogelijk maakt een antwoord te bieden op vragen van de gebruiker om tijdelijk en beperkt meer ondersteuning te bieden.”
 
Kortverblijf en respijtzorg
Ondertussen wordt ook werk gemaakt van een maatregel die cliënten zal toelaten om bovenop hun persoonsvolgend budget bijkomend  op meer regelmatige basis – enkele weekends per jaar of gedurende een vakantieperiode- extra dagondersteuning en verblijf te gebruiken.
 
Ook definitieve meeropvang wordt gegarandeerd
Vanaf 2018 zal, als de grotere zorgvraag onomkeerbaar is, de volledige zorggarantie worden gewaarborgd dankzij een nieuwe automatische toekenningsprocedure 7/7 voor voormalige 'zorg in natura'-gebruikers die voorheen (enkel) in weekend en vakantieperiodes nog thuis opgevangen werden en voor wie deze informele en vrijwillige opvang op een bepaald moment niet meer haalbaar of wenselijk is. Ze kunnen een herziening naar een Persoonsvolgend Budget (PVB) voor 7/7-ondersteuning aanvragen én kunnen onmiddellijk 7/7 in de voorziening verblijven.
 
Een wettelijke regeling voorziet nu dat de voorziening de eerste zes maanden voor haar rekening neemt en zo de ondersteuning en zorg garandeert. Daarna krijgt de voorziening extra middelen die ook omgezet worden in een persoonsvolgend budget.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr