4 april 2017

Limburgs Family Justice Center opent in oktober

 

Op initiatief van stad en OCMW Hasselt en stad Genk gaat het Limburgs Family Justice Center in oktober 2017 van start op een centrale locatie in Hasselt. Na de pilootfase komt er een tweede locatie in Genk. Het Family Justice Center (FJC) brengt politie, justitie en hulpverlening samen onder één dak. Doel is om nauwer samen te werken bij meldingen van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, zeker in ernstige en complexe situaties. In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones, Carma en Limburg Regio Hoofdstad.

Door een intensieve samenwerking tussen politie, hulpverleners en justitie tot een sterke preventieve werking met een stevige herstelbegeleiding van de betrokken gezinnen komen, dat is het opzet van het ‘Limburgs Family Justice Center’. “Op die manier kan het hele gezin beter en vooral in een vroeger stadium geholpen worden”, zegt gedeputeerde van Welzijn, Frank Smeets.
Dossiers zullen vanaf oktober vooral via de twee pilootzones binnenkomen. In een eerste fase zal deze niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor cliënten. Andere organisaties en diensten kunnen in deze fase enkel zeer ernstige en complexe dossiers aanmelden. Uit de beide politiezones – Carma en Limburg Regio Hoofdstad – zullen álle processen-verbaal, die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld en kindermishandeling, bij het FJC terechtkomen. Daar zal een snelle risicotaxatie gebeuren door de politie.

Afhankelijk van het risiconiveau zal het FJC dan volgens 3 sporen aan de slag gaan. In de dossiers met een relatief laag risiconiveau, het groene spoor, zal het veelal gaan om een vrijwillig en laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer bezorgdheid is, code oranje dus, zal er sterker aanklampend gewerkt worden. In de dossiers waarin alle alarmbellen op rood springen, zal heel snel actie worden ondernomen. Hier zal er zo snel mogelijk een gezamenlijk plan van aanpak afgesproken worden tussen de samenwerkingspartners en met het gezin, en wordt een casusregisseur aangeduid die het overzicht bewaart en de afspraken bewaakt.

Naar een FJC Limburg met locaties in Hasselt én Genk
“Stad en OCMW Hasselt zorgen dat er tegen oktober een opgefriste locatie ter beschikking is om het Family Justice Center in uit te bouwen”, zegt Hasselts burgemeester Nadja Vananroye. “Van daaruit kunnen de verschillende partners die personeel afvaardigen hun werk doen, overleg organiseren en cliënten uitnodigen.” Het gaat om parket Limburg, beide politiezones, de Justitiehuizen van Hasselt en Tongeren, stad en OCMW Genk en Hasselt, het CAW, de provinciale/Vlaamse overheid, de Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg, het Vertrouwens-centrum Kindermishandeling, het Agentschap Jongerenwelzijn, De Oever en het CAD.

Na een pilootfase van een jaar is het de bedoeling om de werking van het FJC te evalueren en uit te breiden naar alle Limburgse politiezones. “Rond die periode zal FJC Limburg ook een tweede locatie krijgen op de Welzijnscampus in Genk”, zegt burgemeester Wim Dries. “Niet lang daarna zal de voordeur van het FJC ook beetje bij beetje opengaan voor cliënten, zodat ze op één plek toegang krijgen tot alle nodige diensten. Hoe dat precies zal verlopen, moet nog afgesproken worden tussen de betrokken diensten.”

Europese ondersteuning
Ook de Europese Commissie steekt een financieel handje, van ruim een half miljoen euro, toe bij de ontwikkeling van het Limburgs Family Justice Center. Een projectvoorstel van de provincie Limburg, SWIFT, werd onlangs goedgekeurd en gaat in mei van start. Daarmee kan aan wetenschappelijk onderzoek gedaan worden, naast bijvoorbeeld de ontwikkeling van een virtual reality-training voor politie over kwaliteitsvol interveniëren bij geweld in het gezin. Ook staat er een experiment op het programma met een zeer intensieve vorm van casusregie, en dat voor de dossiers waarin door het parket een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd voor de pleger.

Limburgs pionierswerk
Gedeputeerde Frank Smeets is alleszins trots op het Limburgse pionierswerk, waarvan de coördinatie vanaf 2018 overgaat naar de Vlaamse overheid. “Limburg is al jaren een voortrekker in de gezamenlijke aanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling. Die samenwerking, die binnenkort uitmondt in het Limburgs FJC, zorgt ervoor dat diensten alerter zijn voor signalen van geweld, korter op de bal spelen en beter inspelen op de noden van alle gezinsleden die met het geweld te maken krijgen.”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen roemt de Limburgse inspanningen. “Voortbouwend op de ervaringen uit onder meer Limburg willen we tegen eind 2017 in heel Vlaanderen een casuscoördinatie uitrollen in ernstige en complexe situaties van intrafamiliaal geweld waarbij alle partners samen” één gezin, één plan” in de praktijk brengen. Hiermee zetten we verder in op de aanpak jeugdhulp 2.0."

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr