28 maart 2013

Een slagkrachtig algemeen welzijnswerk

 

Naar een sterke en geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 22 maart 2012 het uitvoeringsbesluit van het decreet algemeen welzijnswerk goed. Door het goedkeuren van het besluit wordt een kader uitgewerkt voor de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Centra voor Teleonthaal. Daarnaast maakt het werk van de hervorming van de CAW’s. Zo zullen quasi alle CAW’s fusioneren. “Dit plan verzekert een schaalvergroting en een efficiëntere organisatie, samen met een toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod van hulp- en zorgverlening en een duidelijke profilering naar alle burgers”, zegt minister Jo Vandeurzen.

Wat doe je als je de pedalen kwijt bent sinds het verlies van je partner? Als je uit je schamel appartement bent gezet, zonder job, geld of familie? Als je je schulden niet gebundeld krijgt? Dan kun je terecht bij de hulpverleners uit het algemeen welzijnswerk. Het algemeen welzijnswerk bestaat uit  de Centra voor Teleonthaal en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Zij staan in voor psychosociale hulp-en dienstverlening voor personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd zijn. 

Het algemeen welzijnswerk krijgt de mogelijkheid om zijn maatschappelijke opdracht op de eerste lijn volledig waar te maken. Een sterke en duidelijke identiteit voor de CAW’s is een noodzakelijke voorwaarde om de sector uit te bouwen en zichtbaar te worden voor iedereen die nood heeft aan informatie, begeleiding en opvang. “De CAW’s moeten de nodige ruimte krijgen om hun aanbod uit te bouwen op maat van lokale en regionale behoeften. Het is daarom belangrijk dat de CAW’s uitgroeien tot slagkrachtige organisaties met een breed pallet aan hulp- en dienstverlening en met een sterke en geprofileerde werking binnen en buiten de zorgsector. Dit betekent dat heel wat CAW’s in Vlaanderen het komend jaar zullen fusioneren. Om het lokaal aanbod te verzekeren zullen de CAW’s nauw samenwerken met de OCMW’s”, vertelt minister Jo Vandeurzen. 

“Verder moet de organisatievergroting verenigbaar zijn met het aanbieden van hulpverlening op mensenmaat. Alle burgers moeten makkelijk een duidelijk en laagdrempelig antwoord op hun welzijnsvraag vinden”, besluit de minister.

Concreet zal het zorglandschap er als volgt uitzien:

 

De kerntaken van de CAW’s werden in het uitvoeringsbesluit opgenomen. De CAW’s bundelen een uitgebreid pallet aan preventie, onthaal-, hulp- en dienstverlening. Onder het laagdrempelig aanbod valt onder andere gezins-, relatie- en scheidingsbegeleiding en -bemiddeling, jongerenadvies, crisisopvang, thuislozenzorg, slachtofferhulp, partnergeweld, schuldhulpverlening, opvoedingsondersteuning…

Het nieuwe besluit omschrijft  de opdrachten van de Centra voor Teleonthaal en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk en bevat verder de bepalingen omtrent de kwaliteitszorg, de erkenningsprocedure, de programmatie en de subsidiëring. 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr