23 januari 2015

Bevolkingsonderzoek naar kanker: actieplan 2015-2020

 

De Vlaamse Regering keurde vandaag het actieplan 2015-2020 voor het bevolkingsonderzoek naar kanker goed. Het actieplan is gebaseerd op de gezondheidsdoelstelling en werkt preventiestrategieën en prioritaire acties uit. Voor de realisatie van het actieplan wordt voor de periode 2015-2020 jaarlijks gemiddeld 8.753.923 euro vrijgemaakt. 

Op 14 december 2013 organiseerde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een Gezondheidsconferentie over bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikke darm. Tijdens de conferentie werd een gezondheidsdoelstelling en een bijhorend actieplan (preventiestrategieën en prioritaire acties) bepaald voor de periode 2015-2020 m.b.t. de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar deze 3 kankers. De uitvoering van het actieplan moet ertoe bijdragen gezondheidswinst voor de Vlaamse bevolking te realiseren. Tijdige opsporing van kanker laat immers snelle en minder ingrijpende behandeling toe en verhoogt de overlevingskansen. De gezondheidsdoelstelling voor bevolkingsonderzoek naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikke darm bestaat uit een hoofddoelstelling en 5 subdoelstellingen. De hoofddoelstelling luidt als volgt:

“Tegen 2020 zijn de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst, en dikke darm efficiënt georganiseerd, rekening houdend met kosteneffectiviteit en met maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties op vlak van bevolkingsonderzoek, en dragen ze bij tot gezondheidswinst voor de bevolking van Vlaanderen.”

De gezondheidsdoelstelling gaat over goed bestuur, participatie en kwaliteit van de drie bevolkingsonderzoeken. Voor de realisatie van deze doelstellingen zijn er preventiestrategieën en acties en indicatoren bepaald. 

 “Goed georganiseerde bevolkingsonderzoeken bieden meer garantie op kwaliteit en blijken meer kosteneffectief dan andere screeningsonderzoeken (vb. diagnostische borstkankerscreening). Dat is ook de reden dat het thema “goed bestuur” een prominente plaats kreeg”, zegt Vlaams minister Vandeurzen.

Ook sensibilisering krijgt in dit actieplan veel aandacht. “Een deel van de bevolking en ook van de gezondheidswerkers zijn zich nog onvoldoende bewust van de doelen, de zinvolheid en de werkwijze van bevolkingsonderzoeken naar kanker, waardoor de bekendheid en deelname aan sommige bevolkingsonderzoeken beperkt blijft. De participatiegraad verschilt ook vaak per gemeente en regio en in functie van de sociaal-economische sterkte”, aldus minister Vandeurzen. Een hoge participatiegraad is bij een bevolkingsonderzoek belangrijk om gezondheidswinst te realiseren. Er zijn hiervoor extra inspanningen nodig. Belangrijk is ook dat wie uitgenodigd wordt correcte, duidelijke en voldoende informatie (met voor- en nadelen van het onderzoek) krijgt zodat hij of zij een bewuste keuze kan maken om al dan niet deel te nemen.

Voor de bevolkingsonderzoeken wordt het screeningsinstrument geoptimaliseerd op basis van onderzoek, monitoring en evaluatie. Er wordt een werkgroep sensibilisering opgericht om te adviseren over de uitwerking van een sensibiliseringsplan voor bevolkingsonderzoeken naar kanker en de bijhorende implementatie van 'best practices' voor informatieverspreiding met als doel participatieverhoging. Hierbij zullen personen met een lagere socio-economische status speciale aandacht krijgen. 

Voor de realisatie van het actieplan wordt voor de periode 2015-2020 jaarlijks gemiddeld 8.753.923 euro vrijgemaakt. 

Meer informatie

De meest recente participatiecijfers aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker kunt u hier vinden. 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr