7 december 2013

Betere kwaliteit voor zorgverleners en patiënten

 

Evolutie en uitdagingen voor de eerstelijnsgezondheidszorg 

Onze samenleving verandert. Mensen leven langer, er is meer nood aan zorg en chronische ziektes komen steeds meer voor. De eerste lijn speelt hier een uitermate belangrijke rol in.  Er zijn dus veranderingen nodig. Om hierop in te spelen, organiseerde Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen vandaag het symposium Eerstelijnsgezondheidszorg. Een paar elementen uit het voortgangsrapport van prof. em. Ivo Nuyens “De eerste lijn in beweging?” dat tijdens de conferentie werd voorgesteld, schetsen een beeld van de evolutie en formuleren tevens de uitdagingen voor de toekomst.

  • Meer geïntegreerde zorg

“Eén van de moeilijkste uitdagingen waar we voor staan is de stucturele vereenvoudiging van de organisaties in de eerste lijn”, aldus minister Vandeurzen. De sterk gefragmenteerde eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen evolueerde de voorbije drie jaar in de richting van een meer geïntegreerde zorg met verbindingen tussen een aantal actoren binnen deze eerste lijn, maar ook met de ziekenhuiszorg en de woonzorg. 

Toch zijn er nog heel wat uitdagingen. We moeten gebruik maken van de overdracht van bevoegdheden binnen het kader van de zesde staatshervorming om de dwarsverbindingen en het aanzetten tot meer geïntegreerde zorg om te zetten in een beleidsvisie en masterplan voor het toekomstig Vlaams gezondheids- en welzijnsbeleid.

  • Waardevolle projecten omschakelen naar duurzame processen

Het transformatieproces van de eerstelijnsgezondheidszorg bevindt zich in een ontwikkelingsfase met een reeks nieuwe initiatieven, projecten en experimenten die recent werden opgestart en volop in de uitvoeringsfase zitten. Een mooi voorbeeld hiervan is het pilootproject rond de eerstelijnspsychologische functie. “De  7 projecten ter uitvoering van een eerstelijnspsychologische functie leggen de nadruk op laagdrempelige, kortdurende zorg voor lichte en milde psychische klachten en lopen tot 30 november 2014 met een totale financiering van 1.365.000 euro. De eerstelijnspsycholoog is te vinden op plaatsen waar burgers sowieso al af en toe aanwezig zijn, bv. sociaal huis, OCMW, Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, huisartsenpraktijk of wijkgezondheidscentrum. Deze projecten hebben tot doel de toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg te verhogen, de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen en het stigma rond geestelijke gezondheidszorg te verminderen”, zegt minister Vandeurzen. 

  • Blijvend inzetten en investeren in innovatie

Onder impuls van Flanders’ Care kende de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen tijdens afgelopen jaren belangrijke aanzetten tot vernieuwing en innovatie. Illustraties hiervan kunnen gevonden worden onder meer in het project rond de elektronische gegevensuitwisseling via het beveiligd platform Vitalink.

“De Vlaamse Regering moet blijvend inzetten en investeren in innovatie in de zorg met inbegrip van de eerstelijnszorg. Het verder gebruik maken van informatietechnologie, voornamelijk maar niet uitsluitend in de communicatie met de patiënt, het ontwikkelen van nieuwe organisatiemodellen voor samenwerking en de uitzuivering van functieprofielen bieden hiertoe strategische mogelijkheden”, zegt minister Vandeurzen.

Eerste stappen zijn hiervoor intussen genomen. De Vlaamse Regering heeft inmiddels een principieel akkoord gegeven aan een ontwerp van decreet over de gegevensdeling. Dit ontwerp van decreet zal moeten toelaten om een goede juridische basis te hebben om – mits akkoord van de zorggebruiker – zijn gegevens op een beveiligde manier digitaal te kunnen delen met andere actoren in de zorg (zowel welzijns- als gezondheidszorg) en om hemzelf toe te laten deze gegevens te kunnen inzien.

De Vlaamse Regering heeft het voorbije jaar ook beslist om een Digital Health Innovation expertisecentrum op te richten dat de technologische evoluties en opportuniteiten inzake eHealth opvolgt en het bedrijfsleven kan ondersteunen in het overbruggen van de communicatiemoeilijkheden tussen ICT en de gezondheids- en welzijnssector.

Zorgverstrekkers vragen al enige tijd vorming en ondersteuning op het vlak van ICT. Daarom heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een overeenkomst afgesloten met Syntra West vzw. Syntra West vzw zal samen met een aantal partners uit de zorgsector  met ervaring op vlak van opleiding en ICT de zorgverleners in de eerste lijn ondersteunen op vlak van ICT, in groep en op individuele basis.  Het project kreeg de naam en de website: EenLijn.be.

  • Zorg voor talent blijft een zorg

Ondanks de succesvolle inspanningen van de voorbije drie jaar inzake zorg voor talent blijft zorg voor talent een zorg met een aantal knelpuntberoepen zowel binnen de medische sector in strikte zin (huisartsen, tandartsen, psychiaters, ziekenhuispediaters, geriaters …) als breder binnen zorg en welzijn. Aansluitend hierop stelt zich de vraag naar een uitzuivering van functieprofielen binnen de eerstelijnszorg en het duidelijker in kaart brengen van toekomstige behoeften aan talent in de zorg.

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr