23 april 2013

66.000 Vlaamse gezinnen krijgen budget-en schuldhulpverlening

 

OCMW en CAW zetten samen in op preventie en budgetmanagement

Vele Vlaamse gezinnen hebben moeite om met het beschikbare inkomen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt uit de registratiegegevens van het Vlaams Centrum Schuldenlast. Eind 2012 boden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening. 55 % van de gezinnen kampt met aanpassingsschulden. Dat zijn schulden ten gevolge van ziekte, (echt)scheiding of jobverlies. Anderen kampen met inkomstenproblemen, met een tekort aan administratieve vaardigheden en/of met budgetteringsproblemen. Het is belangrijk dat jongeren leren omgaan met geld en dat de schuldenproblematiek van jongs af aan bespreekbaar is. Daarom werkt de Reynaertschool in Gent samen met CAW Visserij om jongeren basisinzichten bij te brengen over inkomsten en uitgaven, over het beheer van hun budget en de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd is. Minister Vandeurzen bracht een bezoek aan de school en volgde de budgetles. 

Veel huishoudens ondervinden problemen om hun dagdagelijkse uitgaven (tijdig) te betalen. 49,32 % van de gezinnen met schulden heeft  te kampen energieschulden en/of schulden uit nutsvoorzieningen, 36,01 % heeft gezondheidsschulden, 29,01 % heeft telecomschulden en 25,27 % van de deze gezinnen heeft huurschulden.

Anderzijds kampen veel van deze gezinnen met achterstallige kredietschulden. Het betreft leningen op afbetaling (31,05 %), kredietopeningen (28,58 %) en aankopen op afbetaling (14,33 %).

Bepaalde doelgroepen zijn bijzonder kwetsbaar

Uit de registratiegegevens van het Vlaams Centrum Schuldenlast blijkt  dat een aantal groepen sterker vertegenwoordigd is in de schuldhulpverlening in vergelijking met hun aandeel in de Vlaamse bevolking. Kwetsbare groepen zijn vooral de leeftijdscategorieën 30-39 jaar en 40-49 jaar (26,11 % resp. 25,09 %), huurders (80,69 %), alleenwonenden en eenoudergezinnen (45,24 % resp. 16,77 %) en werkloze gezinnen (51,47 %). Opvallend is bovendien het aandeel van niet-Belgen in schuldhulpverlening (11,34 %) en het aandeel van personen met een diploma van ten hoogste lager secundair onderwijs (65,49 %).

Al deze mensen kunnen gratis terecht bij een erkend centrum voor schuldbemiddeling. Vlaanderen telt bij de OCMW en de CAW 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling. De centra  leveren grote inspanningen om de budgetterings- en schuldenproblematiek aan te pakken. “De geboden hulpverlening gebeurt onder vorm van budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Dat heel wat gezinnen in hulpverlening met een complexe problematiek te kampen hebben, blijkt uit het feit dat aan 1 op 2 van deze gezinnen een combinatie van verschillende van deze hulpverleningsvormen verleend wordt”, zegt minister Jo Vandeurzen.

De Vlaamse Regering financiert jaarlijks  15 samenwerkingsverbanden van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met 1.250.000 euro. “In het samenwerkingsverband stemmen het OCMW en CAW hun werking op elkaar af, realiseren kwaliteitsvolle en toegankelijke budget- en schuldhulpverlening, doen gezamenlijk aan visievorming en intervisie, wisselen ervaringen en nieuwe methodieken uit  en werken aan preventie. Ze werken samen met andere organisaties die met kwetsbare doelgroepen werken. Met het oog op een kwalitatieve schuldhulpverlening wordt ook overleg gepleegd met andere stakeholders  zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders”, zegt minister Jo Vandeurzen. 

Vlaams Centrum Schuldenlast als overkoepelend orgaan

Het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS) is het ondersteunings- en expertisecentrum over schuldenproblematiek. Het treedt ook op als steunpunt voor de 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling en de 15 regionale samenwerkingsverbanden. Een belangrijke opdracht van het centrum is de permanente aandacht voor het opbouwen van expertise rond preventie. Hiervoor zijn jongeren een belangrijke doelgroep. Op het vlak van schuldpreventie werkt het VCS onder andere samen met het onderwijs en met de jeugdsector.  Het werkt hiervoor materiaal uit op maat van jongeren: stripverhalen, videospelen, lesmateriaal … 

Jaarlijks stelt het VCS een rapport op met registratiecijfers. Enkele opvallende cijfers uit  het jaar 2012 over de activiteiten van de instellingen voor schuldbemiddeling:

  • 21.594 gezinnen ontvangen enkel ondersteuning bij het beheer van hun budget. Zij blijven ofwel zelf hun budget beheren met steun en advies (= budgetbegeleiding), ofwel wordt het beheer van de gelden van het gezin geheel of gedeeltelijk overgenomen (= budgetbeheer).
  • Aan 19.696 gezinnen wordt bijkomend ook schuldbemiddeling geboden, naast de ondersteuning bij het beheer van hun budget. Schuldbemiddeling is dienstverlening waarbij de  schulden onderzocht worden, een afbetaalplan met de schuldeisers word uitwerkt en opvolgt.
  • 8.700 gezinnen zijn verwikkeld in een procedure collectieve schuldenregeling. Het betreft een gerechtelijke procedure voor gezinnen met een overmatige schuldenlast die de gevolgen hiervan niet meer de baas kunnen. Terwijl een schuldbemiddelaar hun schuldenberg aanpakt, biedt de instelling voor schuldbemiddeling hen bijkomend budgetbegeleiding en/of budgetbeheer aan.
  • Hierboven op wordt aan 14.312 gezinnen enkel schuldbemiddeling verstrekt, zonder bijkomende hulp bij het beheer van hun budget.

In het 2013 zal het VCS verder aandacht besteden aan de preventieve aanpak van de schuldenproblematiek. Ze zullen informatiesessies rond schulden uitwerken voor medewerkers van organisaties die occasioneel met cliënten, klanten of medewerkers geconfronteerd worden met schulden. Voorbeelden hiervan zijn de vakbonden, (sociale diensten van) overheidsdiensten, mutualiteiten, personeelsdiensten, medewerkers van thuiszorgvoorzieningen, jeugdwerkers… Het is belangrijk dat deze diensten over basisinformatie beschikken zodat zij mensen tijdig kunnen leiden naar de juiste hulp en ondersteuning.  

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr